Coses d'ara i d'abantesCostums i tradicionsCarrers i placesRacons de CadaquésSabies que...?Atres

Es goigs de Sant Sebastià

 

  

 

GOIGS DEL GLORIÓS MÁRTIR SANT SEBASTIÁ

DE LA MONTAÑA DE PENÍ DE CADAQUÉS

 

De un Sant de gran hazanya

s’es feta invocació:

en Pení aspra montanya.

¡oh! que consolació.

 

De un noble caballer,

Sebastiá intitulat,

qui serví ab cor cencer,

al Senyor que l’ha criat;

essent de Deu confortat,

feu gran operacio, etc.

 

Per la sua virtut gran

y noblesa de llinatge,

fonch amat del gran Tirá,

y de la Iglesia idolatra;

a dit Sant Deu adoraba

ab molta perfecció, etc.

 

Als cristians ell ajudava

en treballs y tempestats,

y los que tormens patían

per ell eren confortats;

a la Fé aconhortats

posan lo coll al piló, etc.

 

Después feu altra gran obra

per virtut del Rey Etern,

ua muda salut cobra

preguntantlo devotament:

supliquem la bona gent

nos alcansia salvació, etc.

 

Poch obrán sos artifisis

lo gentil fonch molt airat,

y maná als fels judicis

en un pal fosseu lligat;

y cruelment sagetat

sens altre remisió, etc.

 

Pensant ara ja finat,

de nit una santa dona

trameté lo Cos sagrat

per donar-li sepultura;

obehint ab pensa pura

alegras la visió, etc.

 

Arribar al mártir Sant

prenentlo ab alegria

y ven li portau devant

pensant ja finat sería;

procurat per medicina

pera la curació, etc.

 

Essent plenament curat,

presentat altra vegada

devant de aquell malvat,

que la mort li desitjaba;

sens temor lo acusaba

de tal execusió, etc.

 

Admirat de sa presencia

pensant que ja era mort

irat maná ab prestesa,

ab vergas lo assoten fort;

fins que l’ánima del tot

feu a Deu migració, etc.

 

Acabada ja la vida

de aquell gloriós Cos,

llánseulo a la clavaguera

en un lloch ple de pudors;

als catacumbos del cos

está ab gran devoció, etc.

 

Pescadors i mariners

guardaulos de tot trevall,

que navegant per lo mar,

de moros no pregan dany;

portáulos á port segur

cuan vinga la ocasio, etc.

 

De la pesta advocad sou

guardaunos de tal treball,

suplicau al Salvador

nos guarde de aqueix mal;

al poble de Cadaqués

que us té gran devoció, etc.

 

Oh Sant de gran reverencia,

de tot cor vos suplicám,

greguéu a la Gran Potencia

Paradía posseigam

y així exems síam

de tota contagió, etc.

 

Als devots que en Vos confian

u us reclaman de bon cor,

los curáu de malaltías

y dau consolació:

 

De un Sant de gran hazanya

s’es feta invocació:

en Pení aspra montanya.

¡oh! que consolació.

 

V: Ora pro nobis Sancte Sebastiane

R: Ut á morbo, peste, æpidemia liberemur.

 

OREMUS

Prœsta quœumus, Omnipotens Deus, ut que Beati Sebastiani Martyris tui natalitia colimus: intercessione ejus in tui nominis amore roboremur. Per Christum Dominum nostrum, etc. Amen.


Es goigs són composicions poètiques de caire popular, que es canten a la Mare de Déu, a Crist o as sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó... Ers goigs tenen com a finalitat  donar gràcies pes béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.

A Cadaqués hi ha tres goigs, es de Sant Sebastià, es de la Verge de l’Esperança (més coneguda com Santa Esperança) i es de Sant Baldiri.

La majoria des goigs daten des segles XVI, XVII i XVIII, precisament de l’època que és coneguda com a Decadència de la literatura catalana, tot i que n’hi ha de més antics i també de més moderns, de l’època de la Renaixença (segle XIX).